Avís legal

El present Avís Legal reuneix les disposicions que regulen l’accés i utilització dels serveis d’ http://catyestil.es (en endavant, denominat genèricament com a “web”, “lloc”, “pàgina web”, “portal d’internet”) que el Centre d’Estètica Caty Estil posa a la disposició dels seus clients.

PRIMER.- Identificació i acceptació

Identificació.

El centre d’estètica Caty Estil amb domicili en social en, Sa Carretera, 40 – Campanet (07310) – Telèfon: +34 971 87 09 39.  Adreça de correu electrònic: catycanaves@gmail.com. Amb codi d’identificació fiscal 43112359D.  Facilita una forma de comunicació directa i gratuïta amb els clients a través de la web que s’accedeix des del dominio http://catyestil.es

Acceptació.

L’accés i utilització de la web atribueix la condició de “usuari” de la mateixa i implica l’acceptació de les disposicions contingudes en el present Avís Legal.

La prestació dels serveis de la web té una durada limitada al moment en el qual l’usuari estigui connectat a la web i/o a algun dels serveis oferts a través del mateix.

Alguns serveis de la web podrien estar sotmesos a condicions particulars i/o instruccions que, si escau, complementen i/o modifiquen les disposicions contingudes en el present Avís Legal i que l’usuari ha de llegir i acceptar abans de fer ús dels particulars serveis oferts a través de la web .

Així mateix, amb l’objectiu de millorar el contingut i presentació de la web i/o d’algun dels serveis oferts a través de la mateixa, el Centre d’Estètica Caty Estil es reserva el dret de modificar, ampliar o suspendre temporalment els criteris de presentació, configuració i especificacions tècniques contingudes en el/els mateix/s.

SEGON.- Condicionis

Previsions genèriques.

L’usuari s’obliga a accedir i fer ús dels serveis oferts a través del portal d’Internet de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal.

La utilització no autoritzada o indeguda (sobrecàrregues, danys i/o inutilització de xarxes, equips de comunicacions, servidors, equips informàtics, aplicacions informàtiques, entre uns altres) així com els danys i perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació, donarà lloc a les accions legals que procedeixin i a les responsabilitats que aquest incompliment es derivin.

Aquesta web pot utilitzar eines estadístiques que utilitzen les trucades “*cookies” que s’instal·len en l’ordinador i que fan possible l’anàlisi del comportament dels usuaris. Aquesta informació s’emmagatzema en el servidor i proporciona mesuraments estadístics que Centro d’Estètica Caty Estil utilitza per optimitzar el contingut del portal proporcionant una informació i serveis més orientats a la satisfacció dels ciutadans.

L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar la instal·lació de “*cookies” o suprimir-los una vegada hagi finalitzat la seva navegació en el lloc web. No obstant això el Centre d’Estètica Caty Estil aconsella i agraeix que s’activi l’acceptació de “cookies” per poder obtenir dades més precises que permetin millorar el contingut i adaptar-ho a les preferències de l’usuari. El Centre d’Estètica *Caty *Estil no es responsabilitza que la desactivació de les “*cookies” pugui impedir el bon funcionament de la web.

El Centre d’Estètica Caty Estil no garanteix la inexistència d’interrupcions i/o errors en l’accés a la web institucional i/o en l’accés d’algun dels serveis oferts a través del mateix. No obstant això, si durant la navegació Vè. troba algun error, li preguem el notifiqui pels mitjans de contacte indicats a la web.

Protecció de dades.

A l’efecte de l’establert en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la Llei 34/02, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Correu Electrònic (LSSI), el Centre d’Estètica Caty Estil garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus possibles usuaris.

Li comuniquem que les dades de caràcter personal poden formar part d’una base de dades gestionada sota la responsabilitat del Centre d’Estètica Caty Estil, amb la finalitat d’informar de notícies o ofertes, i que siguin d’interès per a l’usuari.

El Centre d’Estètica Caty Estil té plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris a les seves pàgines web amb la finalitat de gestionar els serveis oferts.

De la mateixa manera, el Centre d’Estètica Caty Estil es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, d’acord amb l’establert pel RLOPD.

No obstant això, no es pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

A més, és voluntat del Centre d’Estètica Caty Estil evitar l’enviament deliberat de correu no sol·licitat, per la qual cosa podrà a tot moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal per correu electrònic en els termes establerts en la LOPD.

Prohibicions.

A títol enunciatiu i no limitatiu, està expressament prohibit incitar i/o promoure, a través de la web i/o a través d’algun dels serveis oferts en la mateixa, accions delictives, denigrantes, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la Llei o a l’ordre públic; induir i/o promoure, a través de la web institucional i/o a través d’algun dels serveis oferts en el mateix, actuacions o idees discriminatòries per raó de raça, sexe, ideologia, religió o creences; destruir, alterar, inutilitzar i/o danyar les dades i/o documents electrònics Centre de l’Estètica Caty Estil; introduir, per qualsevol mitjà, programes o qualsevol altre codi susceptible de causar alteració a la web institucional i/o en algun dels serveis oferts en el mateix.

Propietat intel·lectual.

Amb caràcter general, els continguts posats a la disposició dels usuaris a través de la web estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual, corresponent aquests als seus autors respectius. El Centre d’Estètica Caty Estil utilitza les imatges de tercers amb un caràcter merament informatiu amb la finalitat d’adornar els textos explicatius sobre les característiques dels tractaments, sense que això impliqui un tractament comercial.
En tot cas, preguem que si algun dels autors o propietari dels drets de les imatges desitgi que cessem en l’ús d’elles, es posi en contacte amb nosaltres perquè immediatament puguem accedir a l’eliminació de la imatge.

Hipervínculs.

El Centre d’Estètica Caty Estil no assumeix responsabilitat derivada de les connexions i/o dels continguts de qualssevol hipervínculos inclosos a la web i tampoc assumeix responsabilitat derivada de les referències que es facin a la web a productes, serveis, processos o qualsevol altra informació. Aquestes referències no constitueixen ni impliquen respatller, patrocini o recomanació per part de el Centre d’Estètica Caty Estil.

TERCER. Publicacions oficials

La informació facilitada a través de la web  i/o a través d’algun dels serveis oferts en el mateix només tindrà el caràcter d’oficial si alguna norma així ho disposa expressament en els termes que estableixi la regulació de la seu electrònica.

CUART. Legislació aplicable.

La relació entre Centre d’Estètica Caty Estil i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la comunitat autònoma de Palma de Mallorca.